Svenskt medicintekniskt bolag

QuickCool AB är ett medicintekniskt bolag vars affärsidé är att rädda liv och
förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till
hjärnan) genom att utveckla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool System. Tekniken innebär kortfattat att nedkylning vidtas via
näshålan, vilket medför att hjärnan kyls ner och att risken därmed minskar för
hjärnskador i samband med syrebrist vid hjärtstopp och stroke. Bolaget har
Ideon Science Center i Lund som bas.

Bolaget är försatt i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till
försäljning. Bolagets tillgångar består huvudsakligen av resultaten av den
forskning och utveckling som bedrivits, därtill hörande immateriella rättigheter,
medicinsk utrustning för forskning samt handverktyg av mindre omfattning.
Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 20 maj 2020. Fri
prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före
anbudstidens utgång.

För ytterligare information hänvisas till advokat Anne Merete
Mellemsaether, annemerete@mellemsaether.se.

Publicerades: 27-04-2020


Bilagor