Poolteam

IC Distribution Sweden AB i konkurs

Bolaget registrerades den 8 februari 2010 och bolagets firma registrerades samma dag. Bolagets verksamhet har bedrivit verksamhet under namnet Poolteam. Verksamheten har bestått i tillverkning och försäljning av pooler och spa till kunder över hela landet. Bolaget har även sålt reservdelar och tillbehör till pooler och spa. Verksamheten har i huvudsak bedrivits från hyrda lokaler i Malmö. En webbutik har också drivits av bolaget.

Bolaget hade 17 anställda innan konkursutbrottet, varav 16 sades upp av bolaget innan det försattes i konkurs. Därefter har en person sagts upp av konkursförvaltningen.

Bolagets har hyrt kontors-, produktions- och lagerlokaler i Fosie i Malmö av Fastighets AB Stillman. Därutöver har bolaget hyrt en butikslokal i Svågertorp i av Aberdeen Standard Investments. Hyreskontrakten bifogas som bilaga 1. Övertagande av hyreskontrakt förutsätter godkännande av fastighetsägaren.

Bolagets tillgångar består huvudsakligen av maskiner, verktyg och utrustning för tillverkning av pooler samt ett lager av reservdelar till de pooler som bolaget sålt. Bolaget innehar dessutom fordon som använts i verksamheten. I butikslokalen finns ett visningsexemplar av en pool samt diverse försäljningsvaror i form av pool- och spatillbehör samt kemikalier.

Bolaget innehar även immateriella rättigheter i form av det registrerade  varumärket ”Poolteam” med tillhörande registrerad logotyp ”Poolteam.se”. Bolaget har dessutom webbdomänen poolteam.se.

Förteckning över bolagets bokförda inventarier och fordon per konkursdagen bifogas som bilaga 2. Balans- och resultatrapport per 2020-06-30 bifogas som bilaga 3. Foton av delar av maskinparken och från bolagets butikslokaler bifogas som bilaga 4.

Anbud ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast den 30 juli 2020. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång.

För närmare uppgifter och bokning av visning är ni välkomna att kontakta mig.

Lund den 15 juli 2020

Anne Merete Mellemsaether
annemerete@mellemsaether.se

Publicerades: 16-07-2020


Bilagor